April 12, 2010

หาค่า FVIF โดยไม่ต้องเปิดตาราง

ไม่ต้องหาหนังสือการเงิน มาเปิดค่า ดูตารางให้ยุ่งยากตาลายอีกแล้วค่ะ
ต้องการค่า FVIF ที่ค่า n = ? และ i = ? 
ง่ายๆ แค่กรอกตัวเลขในนช่องด้านล่างนี้ แล้วกดปุ่ม compute ก็ได้คำตอบที่จะนำไปใช้คำนวณต่อได้แล้วละค่ะ